آهنگ پیشواز تو غصه نخور مجید خراطها – ۳۳۱۵۵۸۹
آهنگ پیشواز بلاتکلیف مجید خراطها – ۳۳۱۵۵۹۰
آهنگ پیشواز دار و ندار مجید خراطها – ۳۳۱۵۵۹۱
آهنگ پیشواز دیگه میرم مجید خراطها – ۳۳۱۵۵۹۲
آهنگ پیشواز حلقه مجید خراطها – ۳۳۱۵۵۹۳
آهنگ پیشواز تغییر کردی مجید خراطها – ۳۳۱۵۵۹۴
آهنگ پیشواز نگران مجید خراطها – ۳۳۱۵۵۹۵
آهنگ پیشواز بهونه مجید خراطها – ۳۳۱۵۵۹۶
آهنگ پیشواز منو ببخش مجید خراطها – ۳۳۱۵۵۹۷
آهنگ پیشواز تو عوض شدی مجید خراطها – ۳۳۱۵۵۹۸
آهنگ پیشواز مسافر مجید خراطها – ۳۳۱۵۵۹۹
آهنگ پیشواز تو آزادی مجید خراطها – ۳۳۱۵۶۰۰
آهنگ پیشواز اشتباه کردم مجید خراطها – ۳۳۱۵۶۰۱
آهنگ پیشواز خدانگهدار ۱ مجید خراطها – ۳۳۱۵۶۰۲
آهنگ پیشواز خدانگهدار ۲ مجید خراطها – ۳۳۱۵۶۰۳