هدف ما در اینجا آشنا ساختن خواننده با خصوصیات، شیوه های شناخت، برقراری ارتباط صحیح، نحوه کارکردن و درنهایت رفع مشکلات کودکان است. برای نیل به این هدف ابتدا تعاریف، اهداف، تاریخچه، ضرورت و اصول راهنمایی و مشاوره کودک مورد بررسی قرار گرفته، سپس مطالبی درباره خصوصیات دوره کودکی ارائه شده است تا دست اندرکاران آموزش و پرورش و مشاوره کودک بتوانند رفتارهای عادی کودکان را از رفتارهای غیر عادی تشخیص دهند.سرفصل
:
مقدمه
تعریف لغوی آموزش وپرورش
تاریخچه آموزش وپرورش درایران
اهمیت وضرورت آموزش وپرورش پیش ازدبستان
اهداف آموزش وپرورش پیش ازدبستان
استراتژی های آموزشی
برنامه های آموزش وپرورش پیش ازدبستان
آموزش پیش دبستانی (۱)
برنامه های آموزشی
برنامه ریزی ومدیریت آموزشی
آیا دوره پیش دبستانی لازم است
بررسی نظام آموزشی وپرورشی دردوره پیش ازدبستانی
نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درکشورهای مختلف
نقش کودک درشکل گیری شخصیت کودک
آشنایی کودک باکودکستان
نقش مهدکودک دررشد اجتماعی کودکان
انتظارات والدین از مهدکودک
ویژگیهای کودکان ۶-۳ ساله
ویژگی کودکان سه ساله ازنظر جسمی ، عاطفی ، هوشی وذهنی
رشد جسمی حرکتی
رشد بیان خلاق ودرک زیباییها
خصوصیات دوره کودکستانی
رشد جسمانی
رشدحسی حرکتی
رشدعاطفی
رشد ذهنی
بازیهای کودکان
بازی و ورزش در روایات اسلام
همبازی کودک
کنترل محیط بازی
آب بازی
نکات ایمنی برای آب بازی
گفتگو با فرخنده مفیدی
هزینه تأسیس مهد
نیروی انسانی
آیین نامه تأسیس ، انحلال واداره مهدکودک
برنامه غذایی
برنامه کلاسی آمادگی
فهرست منابع ومآخذ
مجموعا بیش از ۲۰۲ صفحه فایل Word به صورت کامل و آماد ارائه


فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]