5- در طنابي که يک سر آن ثابت و يک سر آن آزاد است، موج ايستاده تشکيل شده است. در اين طناب 7 گروه به وجود آمده است اگر فاصله اولين گروه تا دومين گره15 سانتي متر باشد،طول طناب را محاسبه کنيد.6- در يک محيط کشسان موجي درحال انتشار است. معادله ي نوسان در نقطه ي A و Bبه هنگام عبور موج از اين نقطه ها به صورت
(uA = 0.1 Sin (8 πt - 0.2 π
(uB = 0.07 Sin (8 πt - π
مي باشد. اگر سرعت انتشار موج از A به B برابر 25m /s باشد فاصله ي دو نقطه A,B را محاسبه کنيد.
7- تابع موجي که درجهت محور x انتشار مي يابد به صورت
( uy = 0.022 Sin (3 πt - π / 4
مي باشد. دامنه، طول موج، دوره و سرعت انتشار موج را به دست آوريد.8- دوسر طنابي به دو تکيه گاه بسته شده است و در آن موجي با دامنه 1.2Cm و فرکانس150Hz انتشار مي يابد. اگر سرعت انتشار موج در طناب 60m / s باشد:
الف) تابع موج در طناب را بنويسيد.
ب) معادله ي نوسان نقطه Aکه در فاصله ي 10 سانتيمتر از مبدأ قرار دارد را بنويسيد.9- عدد موج و بسامد زاويه اي يک موج به ترتيب 3 / π راديان بر متر و 50π راديان بر ثانيه است. مطلوب است سرعت انتشار موج


10- در طول يک طناب به طول 20 متر موج هاي عرضي با طول موج 15Cm و دامنه 2Cm انتشار مي يابند. اگر جرم طناب 60 گرم و نيروي کشش آن 15N باشد مطلوب است :
الف) سرعت انتشار موج
ب) بسامد زاويه اي
ج) متوسط انرژي موج