دانلود تاریخ معاصر ایران سوم دبیرستان

خلاصه کتاب :

فهرست
درس اول – حکومت قاجار از آقا محمد خان تا محمد شاه
درس دوم – دوران ناصر الدین شاه
درس سوم – زمینه های نهضت مشروطه
درس چهارم – آغاز حرکت مردم علیه استبداد و پیروزی نهضت مشروطه
درس پنجم – مشروطه در دوره ی محمد علی شاه
درس ششم – دوره ی دوم مشروطه ( ۱۲۹۳ – ۱۲۸۸ ش )فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]