دلایل شترنجنی بودن تصویر در فیلمبرداری ها


1-کثیف بودن هد دستگاه

2-بالا رفتن دور موتور کپستان

3-معیوب بودن گاید درامها

4-عدم ولتاژ مناسب در موتور کپستان