error c23 00درفیلمبرداریهایsony


کاربران عزیز اگر چنین error c22 00 در دوربین شما ظاهر شد بدانید

تنها اشکال دستگاه فقط .

1-باتری دستگاه دوربین فابریک نمی باشد


دوستان گرامی سعی کنید همیشه ازباتری فابریک استفاده کنید تا

اینکه هم بدستگاه شما آسیبی وارد نشود ودستگاه بخوبی کارش را

انجام دهد .