error c 31 30 در فیلمبرداریهای sony

کاربران عزیز اگر دستگاه شما در حین کار کردن چنین error علام

کرد میتواند بعلت زیر باشد

fg روی موتور کپستان خراب شده باشد

موتور کپستان معیوب شده باشد

عدم ولتاژ در موتور کپستان از مادر برد