error c32 22 در دوربینهای فیلمبرداریهای

sony

کاربران عزیز چنین error c32 22 که فقط در دوربینهای

فیلمبرداریهای sony پیش می آید میتواند به علت زیر باشد و حتما

باید بیک مرکز تخصصی مراجعه کنید .

1- به علت قفل شدن دوکهای قسمت مکانیک میباشد