error c32 10 درsony

کاربران عزیز این error c32 10 فقط در فیلمبرداریهای sony پیش

میآید وعلت آن این است که

1-معیوب بودن موتور لودینگ

2-عدم ولتاژ از مدار کنترول به موتور لودینگ