سلام هر کی سورس کد <memory blocks > رو داره به ما هم بده.ممنون می


شم.