مترجم: آرياحافظي

شهرهاي سرپل‌ذهاب و قصرشيرين در استان كرمانشاه و در غرب ايران قرار دارند. هر دو شهر داراي آثار تاريخي قابل توجهي هستند. آثار تاريخي سرپل‌ذهاب شامل تاق گرا Gara ، نقش برجسته هاي لولوبي Lullubi و آرامگاه دكان داود هستند. آثار تاريخي قصر شيرين شامل آتشكده چارتاقي و قصر شيرين زن خسرو پرويز هستند.

تاق گرا Gara
در 18 كيلومتري شهر قديمي سرپل‌ذهاب و به طرف كرمانشاه بر روي ارتفاعاتي كه دروازه زاگرس ناميده مي شوند ، يك تاق بنام تاق گرا وجود دارد. شايد نام تاق گرا از يك كلمه كردي به معني قوس بزرگ باشد. ولي ممكن كلمه گرا از كلمه فارسي گبرا آمده باشد. اين اصطلاحي است كه مسمانان براي زرتشتيان در ابتداي دوره اسلامي استفاده مي كردند. در اين حالت تاق گرا به معني قوس زرتشتيان است.
اين ساختمان شامل بلوكهاي سنگي مستطتيل شكل بزرگي است. براي ديدن اين قوس بايد به پايين جاده قديمي (50 متر پايين تر از جاده امروزي) برويد. در ورودي اين بناي سنگي يك قوس وجود دارد كه بصورت راهرويي به سوي كوهستان ديده
مي شود. اندازه هاي تاق گرا شامل: عرض 86/4 متر ، طول 70/7 متر ، عمق 10/3 متر و بلندي 70/11 متر است. بر بالاترين قسمت اين بناي يادبود كنگره هايي ديده مي شود. بر روي اين كنگره ها شكل پيكان تير ديده مي شود. بعضي از باستان شناسان عقيده دارند كه اين تاق قوسي شكل يك بناي يادبود ، براي ساخت
جاده اي در دوران اشكانيان بوده است. در اطراف اين تاق بر روي سنگهاي بسيار بزرگي ، در كنار جاده قديمي يك سطح صاف ديده مي شود. شايد قرار بوده كتيبه اي به مناسبت ساخته شدن جاده بر روي آن نوشته شود ولي اين كار هرگز انجام نشد.