در پاي كوه بيستون به فرمان سلطان محمد خدابنده اولجايتو شهري ساخته شد كه سلطان آباد چمچال يا بغداد كوچك خوانده شد. اين شهر را سلاطين ايلخاني بنا نهادند تا بلكه بتوانند آنرا بجاي بهار به مركز كردستان تبديل نمايند . ابوالقاسم عبدالله بن محمد القاشاني در تاريخ اولجايتو در ذيل وقايع 711 ه.ق و حمد الله مستوفي در نزهه القلوب ذيل كلمه سلطان آباد چمچال از اين شهر و باني آن ياد كرده اند . در حفاري بيستون توسط هيات مشترك ايران و المان در ساحل رودخانه گاماسي آوا يا گاماسياب بر روي ديواري ا زدوره ساساني آثاري از دوره ايلخانان كشف گرديد. اين آثار بدست آمده احتمالا باقي مانده شهري هستند كه به چمچال معروف است . آثار مغولي بدست آمده در بيستون تا آنجايي كه حفاري انجام گرفته ، شامل يك ساختمان بزرگ است كه از لحاظ معماري دوره ايلخانيان حائز اهميت مي باشد. بنا داراي سيزده اطاق ، سه ايوان و چند راهرو است . اطاقها در سه اندازه مختلف ساخته شده اند . مصالحح اصلي بنا ملاط گچ غربالي و آهك است. در بعضي از قسمتهاي بنا از سنگهاي حجاري شده دوره ساساني نيز استفاده شده است. آجرهاي مشبك و كاشي هاي چهار گوش آبي رنگ كه در تزئين بناهاي دوره مغولي مورد توجه بوده است، در تزئينات اين بنا هم بكار رفته است .سكه هاي اسلامي ، ظروف سفالي ساده و سفالينه هاي منقوش و غير منقوش نيز از اين محل بدست آمده است. اين بناي دوره ايلخاني تا اواخر دوره تيموري مورد استفاده بوده است٠