اين بنا در محله قديمي فيض آباد و در كوچه صارم الدوله واقع شده است . اين تكيه كه در زمان قاجاريه توسط عبدالله خان ملقب به بيگلربيگي ساخته شده است از لحاظ آئينه كاري در ميان تكايا كرمانشاه بي نظير است .
در سمت غربي حياط ، تالار آئينه كاري بزرگي ساخته شده كه به حسينيه معروف است . اين تالار با تزئينات عالي و كتيبه هاي متعددي مربوط به دوران سلطنت مظفرالدين شاه مزين شده و در دو سوي ديگر ، اتاق وسيع مهمانخانه بيگلربيگي واقع گرديده است .
در سمت غربي حياط ، تالار آئينه كاري بزرگي ساخته شده كه به حسينيه معروف است . اين تالار با تزئينات عالي و كتيبه هاي متعددي مربوط به دوران سلطنت مظفرالدين شاه مزين شده و در دو سوي ديگر ، اتاق وسيع مهمانخانه بيگلربيگي واقع گرديده است .

__________________