غار باستاني شيرين و فرهاد

-در شمال شهرستان صحنه در منطقه دربند بر سينه كوه غاري بنام غار شيرين و فرهادوجود دارد اين غار بدست انسان كنده شده وازدامنه تا لبه ايوان11مترارتفاع دارد .غارشامل يك ايوان با دو ستون است كه ستونهاي ان تخريبشده و اثارش باقيست.در سر درب ورودي علامت اهورامزداحكاكي گرديده اين غار از دو اتاق تشكيل يافته يك اطاق در بالاو يك اطاق در طبقه زيردر سمت راست و چپ اطاق فوقاني دو حوضچه و در وسط راهروي عمودي به اطاق زيرين وجود دارد .
در اطاق طبقه پايين كه بزرگتر از طبقه فوقاني است يك حوضچه بزرگ و يك طاقچه نزديك سقف مشاهده ميگردد.
انچه سينه به سينه در بين اهالي اين منطقه مشهور است اين غار را غار شيرين و فرهاد مينامند .
اما برخي از مورخين اين غاررا زمان ماد ميدانند و برخي ديگر انرا قبر كيكاووس در اطاق پايين و قبر دو شاهزاده در اطاق فوقاني ميپندارند.

شناسنامه امروله
نام :امروله از كلمه امرو و پسوند ((له)) تركيب يافته وامرو به گويش كردي همان امرود يا گلابي وحشي است و ﴿﴿له))علامت تصغير‚ بنابر اين امروله به معني امرود كوچك ميباشد واين اسم به خاطر وجود درختان امرود بوده كه كه بصورت جنگلهاي پراكنده در زمانهاي پيشين در نقاط مختلف ان ديده شده . امروزه هم اثاري از اين درختان در شمال روستاي گرگلان و شمال روستاي كل گدار بصورت درختچه مشاهده ميشود .
موقعيت : امروله در حدود 12 كيلومتري شمال صحنه قرار گرفته و از مشرق به كنگاور از مغرب به سنقر از شمال به زمينهاي اسداباد واز جنوب به صحنه محدود است .
پن : رسوبات امروله مربوط به درياي تتيس است كه از الپ غربي تا هيماليا گسترش داشته و در دوره ترياس از دوران دوم زمين شناسي ميباشد كه حدود 160ميليون سال پيش تشكيل يافته در اثر چين خوردگي الپ و فشارهاي تكنويكي از زير اب بيرون امده است .
جنس رسوبات :جنس رسوبات از كربنات كلسيم است و در بعضي نقاط همراه با كربنات منيزيم ميباشد كه به ان دولوميت گويند .سنگهاي اذرين به صورت قطعات ريزودرشت و پراكنده مشاهده شده كه از جنس سيليكاتها مانند ﴿﴿ابسيدين)) ميباشد ظمنا قطعاتي از شهاب سنگها در قسمتهاي مركزي ديده ميشود .
ارتفاع : بلندترين نقطه امروله قلعه نخود چال با ارتفاع 3200متر از سطح دريا ‚ قله نمازگاه3150متر
پناهگاه : در منطقه گاچال در ارتفاع 2850 متري در سال 1370 احداث گرديد