هر یک از روش های گوناگون برای ذخیره سازی تصاویر دیجیتال. JPEG, Eps, bitmapو TIFF از فرمتهای معمول فایل هستند.