سوالات گروه آزمايشی هنر سال 1392


دفترچه عمومی
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]


دفترچه فرهنگ ومعارف اقليت های دينی و زبان های خارجی غير انگليسی

فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

دفترچه اختصاصی
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]


كليد اولیه آزمون گروه هنر
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]