دروس پایـــــــه و اصلــــی
ردیف
کد درس
نام درس
تعداد واحد
پیش نیاز
1
16018
روانشناسی عمومی
3
2
18015
جغرافیای اقتصادی ایران
2
3
18010
اقتصاد خرد
4
17002
4
18011
اقتصاد کلان
4
18010
5
17017
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (1)
3
17002
6
17018
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (2)
3
17017
7
17014
آمار و کاربرد آن در مدیریت
4
17018
8
16019
حقوق اساسی
2
9
16031
حقوق و مقررات مدنی
2
16027
10
16032
حقوق تجارت
3
16027
11
14059
اصول حسابداری (1)
3
12
14060
اصول حسابداری (2)
3
14059
13
18020
مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها
3
18011
14
18019
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی
3
18020
15
18003
مبانی سازمان و مدیریت
3
16
15003
حسابداری صنعتی (1)
3
14060
17
15004
حسابداری صنعتی (2)
3
15003
128
14008
حسابرسی (1)
3
14060
19
17015
مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت
3
17002-16033
20
18001
روشهای تحقیق و مآخذ شناسی
3
17005
21
15006
مدیریت مالی (1)
3
15003
22
15007
مدیریت مالی (2)
2
15006
23
17006
پژوهش عملیاتی(1)
3
17005
24
17007
پژوهش عملیاتی (2)
3
17006
25
14025
حسابداری مالیاتی
2
14060-16031
26
18028
مبانی رفتار سازمانی
3
18003
27
18005
مدیریت منابع انسانی
3
18028
جمـــع
79
دروس تخصصـــــی
1
13004
اصول بانکداری
3
18011
2
13005
بانکداری داخلی (1)
3
13004
3
13006
بانکداری داخلی (2)
3
13005
4
13007
بانکداری خارجی (1)
2
13006
5
13008
بانکداری خارجی (2)
3
13007
6
13013
پول و بانک
2
18011
7
13009
نظریه های پول
2
13013
8
18018
امور مالی بین المللی
3
15006-13013
9
13010
سازمانهای پولی و مالی بین المللی
2
13013
10
18021
ارزیابی طرحهای اقتصادی
2
15004-18010
11
14014
حسابرسی داخلی بانکها
2
14008
12
18014
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
3
18011
13
13015
زبان تخصصی بانکداری (1)
2
16029
14
13006
زبان تخصصی بانکداری (2)
2
13015
جمــــع
34