رشتــــــه بــــــــانكداري
نوع درس
دروس مصوب
تعداد واحد
دروس پيش نياز
پيش نياز
تحليل آماري
0
-
اصلي
و
تخصصي
اقتصاد خرد پيشرفته
(با تأكيد بر مباني خرد بانكداري)
3
-
اقتصاد كلان پيشرفته
(با تأكيد بر نقش بازارهاي پول و سرمايه)
3
-
اقتصادسنجي وكاربرد آن در شناخت
بازارهاي مالي
3
-
مديريت و رفتار سازماني
3
-
بانكداري نوين
3
-
مديريت پورتفوي و تحليل ريسك
3
-
بازارها و ابزارهاي مالي
3
اقتصاد كلان پيشرفته
بانكداري اسلامي و مباني فقهي و حقوقي آن
3
-
رساله
4
-
اختيـاري
حسابداري مديريت
3
-
مديريت مالي پيشرفته
3
-
مديريت و برنامه ريزي استراتژيك
3
مديريت و رفتار سازماني
ماليه بين الملل
3
اقتصاد كلان پيشرفته
اقتصاد پول و بانك پيشرفته
3
اقتصاد كلان پيشرفته
بانكداري بين المللي
2
اقتصاد كلان پيشرفته
مديريت منابع انساني
3
مديريت و رفتار سازماني
حقوق بانكي بين المللي
2
-
بانكداري مركزي و نظارت بر امور بانكها
2
اقتصاد كلان پيشرفته
سيستمهاي اطلاعاتي در مديريت
2
-
آشنايي با اقتصاد ايران
2
اقتصاد خرد - اقتصاد كلان - اقتصاد سنجي
سمينار مطالعات تطبيقي بانكداري اسلامي
و بانكداري متعارف
2
بانكداري اسلامي و مباني فقهي
و حقوقي آن
روش تحقيق پيشرفته
3
تحليل آماري
جمع واحد ها
36

توجه : دانشجويان رشته بانكداري موظف به گذراندن تمامي دروس پيش نياز، اصلي و حداقل 8 واحد از دروس اختياري مي باشند.