مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران
دوره هاي آموزشي كوتاه مدت


مؤسسه عالي آموزش بانكداري با توجه به رسالت خود براي ارتقاء دانش بانكي مديران و كاركنان سيستم بانكي و موسسات

مالي و اعتباري از سال 1384 اقدام به معرفي و برگزاري دوره‌هاي تخصصي كوتاه‌مدت با بهره‌گيري از اساتيد و خبرگان

حرفه بانكداري در سطح بين‌المللي و داخلي نموده است كه اين مهم همچنان ادامه دارد. آموزشهای کوتاه مدت موسسه برای

سطوح مختلف کارمندان شبکه بانکی کشور در سطوح بدوخدمت، ضمن خدمت؛ كارشناسان و مديران برگزار می گردد.

دوره های آموزشی کارمندان بدو خدمت و آموزش ضمن خدمت کارکنان و مدیران از اهم آموزشهای کوتاه مدت موسسه

است. علاوه بر این آموزشها که در قالب بسته‌های آموزشی و به درخواست بانکها و موسسات اعتباری عرضه می گردد، موسسه

کلاسهای تک-درس متنوعی را برای استفاده کارکنان شبکه بانکی طراحی و اجرا می کند.


ارتقاي سطح كيفي دانش كاركنان شبكه بانكي كشور
برگزاري دوره‌هاي آموزشي با كيفيت و تخصصي جديد
برگزاري دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت بدوخدمت و ضمن خدمت با توجه به نياز و درخواست بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري