رشته كارشناسي مديريت بانكي رشته کارشناسي بيمه اکورشته مديريت بانكي در بخشهاي مختلف اقتصادي، مثل: كشاورزي، صنعتي، حمل و نقل و... خودش را نشان مي دهد، به این دلیل که تمام بخشهاي نامبرده به طور پويا با امور پولي و مالي ربط پيدا مي كنند و در اين رشته، دانشجويان به گونه اي تربيت مي شوند كه در امور مختلف، ارزيابي، برنامه ريزي و مديريتهاي مختلف بانكداري آگاهي داشته باشند و بتوانند نظرهاي كارشناسي خود را در امور مختلف بانكداري ارائه بدهند.

كساني كه علاقه دارند در اين رشته شركت كنند، بايد توجه داشته باشند كه چون پس از اتمام درس، جذب بانكها مي شوند، حداقل روزانه 8 ساعت كار را بايد مدنظر قرار بدهند و همچنين حُسن خلق و برخورد اجتماعي خوب با مردم يكي از فاكتورهاي لازم اين كار است. در امور درسي نيز مي بايست به تحقيق و پذيرش، توجه شود.

دانشجويان رشته كارشناسي مديريت بانكي با گذراندن 145 واحد درسي شامل، 23 واحد عمومي و 29 واحد دروس پايه و 93 واحد دروس تخصصي به دريافت مدرك كارشناسي نائل مي آيند.

در اين مقاطع، مهمترين دروس، شامل بانكداري داخلي 2و1؛ بانكداري خارجي 2و1 كه مباحث بانكداري مثل قوانين چك و قوانين مربوط به تحسيلات بانكي، ارز، خدمات كالاها، گشايش اعتبارات اسنادي و مسائل مشابه، را مطرح مي كند؛ پژوهش عملياتي 3و2و1 كه بخشهاي تصميم گيري بر مدمهاي آن برنامه ريزي و فاكتور مدمهاي خطي با تعيين حساسيت بر آنها تجزيه و تحليل شبكه ها، برنامه ريزي پويا و مباحث مشابه را مطرح مي كند؛ اصول حسابداري 3و2و1 كه مجموعه مباحث حسابداري از اصول ابتدايي در شركتهاي سهامي و سازمانها گرفته تا عمليات حسابداري در شعب و مراكز و مسائلی مثل ورشكستگي را بررسي مي كند؛ رياضيات و كاربرد آن در مديريت در بخشهاي كاربردي رياضيات بوده و از مباحثي همچون ماتريس و بردار و مشتق، صحبت به ميان مي آيد؛ روانشناسي عمومي كه رفتار انسان را از ديدگاه كلي مورد بحث قرار مي دهد، به كليات حقوق و مقررات مدني كه مربوط به بررسي حقوق و اموال اشخاص است مي پردازد و آشنايي با پول، بيمه و بانك و حقوق بازرگاني از جمله دروس اين رشته به حساب مي آيد.

بانكداري با علوم حسابداري و اقتصاد عجين است. اولين مرحله اي كه يك دانشجوي بانكداري، طي مي كند اين است كه با نظام اطراف خودش آشنايي داشته باشد و به اين رشته علاقه داشته باشد و در كنار درس مي بايست كارهاي تحقيقاتي كند، تا بستر كاري را كه مي خواهد وارد آن شود، بشناسد و در بانكداري، مي بايست سياستهاي پولي و مالي را بشناسد.

از فارغ التحصيلان رشته كارشناسي مديريت بانكداري از بدو استخدام و لزوماً در مشاوره مديريتي در بانكها استفاده نمي شود و كار اجرايي معمولاً ابتداي امر است و اصولاً در بانكهاي كشور ما، استخدام به صورت استخدام قانوني بوده است و براساس نياز و تخصص افراد مختلف صورت نمي گيرد كه اين كار، اشتباه است و مي بايست در بانكها از افراد، با تخصصهاي مختلف استفاده شود تا كساني كه در اين رشته تحصيل مي كنند هدفدار باشند.
دانش آموختگان رشته مديريت بانكي پس از گذراندن دروه هاي لازم و كسب مهارتهاي لازم، توانايي ارائه خدمات را دارند، اين خدمات عبارتند از: انجام كليه امور حسابداري در شعب و مؤسسات وابسته به بانكها، متصدي مديريت مالي در شركتهاي سرمايه گذاري متعلق به بانكها، انجام وظايف مختلف بانكداري و... .