دوره کارشناسی مديريت خدمات بهداشتی درمانی ( اداره امور بيمارستانها)

تعريف و هدف:
هدف از پرورش دانشجويان مقطع کارشناسی اداره امور بيمارستانها شامل موارد زير است:
- تأمين نيروی انسانی جهت ارائه خدمت اداری – اجرايي در واحدهای مختلف بيمارستانها.
- افزايش کارآيي و اثربخشی فعاليت بيمارستانهای کشور
- اداره موثر تروپوياتر بيمارستانها
طول دوره و شکل نظام:
طول دوره کارشناسی اداره امور بيمارستانها 4 سال می باشد همه بر حسب آئين نامه های آموزشی دوره کارشناسی است. دروس اين دوره بصورت نظری، عملی و کارآموزی در عرصه است.هر واحد درس نظری در هر ترم معادل 17 ساعت و هر درس عملی معادل 34 ساعت و هر واحد کارآموزی در عرصه 68 ساعت می باشد کارآموزی در عرصه حسب برنامه تنظيمی در بيمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی و اداری انجام می گيرد.
واحدهای درسی:
تعداد واحدهای درسی اين دوره 135 واحد در نظر گرفته شده است و در جدول زير ارائه می گردد:
الف – دروس عمومی 20 واحد
ب – دروس پايه و اصلی 56 واحد
ج – دروس تخصصی 35 واحد
د – کارآموزی در عرصه 34 واحد
________
135 واحد
نقش و توانايي :
فارغ التحصيلان اين رشته معمولا" در مشاغل کارشناسی در واحدهای مختلف بيمارستانها اعم از عمومی و تخصصی ، دولتی يا غير دولتی ، کلينيک ها، شبکه بهداشت و درمان و بطور کلی واحدهای موقتی و ستادی بخش بهداشت و درمان کشور بکار مشغول می شوند.با توجه به آموزشهای نظری و کاربردی که اين دانشجويان طی دوره تحصيل می بيينند، انتظار می رود که پس از فراغت از تحصيل قابليت های لازم جهت ايقای نقش سازنده در افزايش کارآيي و اثربخشی خدمات بهداشتی و درمانی جامعه را دارا باشند.
ضرورت و امنيت رشته ها:
گسترش چشمگير نظام بهداشت و درمانی ميهن اسلامی و نياز روزافزون مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و در نتيجه توسعه سازمان های بهداشتی و درمانی کشور بعلاوه بهبود عملکرد و اقتصادی تر اداره کردن اين سازمانها، تربيت و بکارگيری مديران متخصص را در سطوح مختلف لازم می سازد. بويژه سازمانهای بهداشتی و درمانی به لحاظ جايگاه حساس و امنيت خاصی که برای جامعه دارند می بايد از برنامه ريزی، سازمان دهی، بکارگماری بودجه بندی، هدايت و رهبری، کنترل و نظارت، انگيزش کارکنان، ارتباطات درون بخشی و برون بخشی ، نوآوری و ارزيابی ، علمی برخوردار باشند. در دورانی که تخصص و مهارت در کليه ابعاد زندگی انسان و شئون مختلف سازمان های بشری نقش کليدی را ايفاد میکنند، بعلاوه تجارب ساير کشورهای اهميت پرورش نيروهائی با اين تخصص را بارز می سازد. اين رشته به خصوص بر اساس فلسفه جامعه نگر کردن و کاربردی ساختن آموزش از نو طراحی شده است .حتی المقدور سعی گرديد که کاستی های برنامه قبلی رفع شود لذا جای اميد فراوان وجود دارد که اين رشته و فارغ التحصيلان آن بتوانند با بهره گيری از شيوه های نوين مديريت پيشرفته و تجاربی که از آموزش در عرصه بطور اصولی کسب می نمايند ، در تحول اساسی و بهبود اداره سازمان های بهداشتی و درمانی کشور نقشی موثر داشته باشند.