تبارنامه و خانواده عیسی مسیح (ع)


در دو انجیل متی و لوقا شجره‌نامه عیسی آمده‌است. این دو شجره‌نامه تفاوت های اساسی با هم دارند. و جالب این‌است که هر دو به جای اشاره به تبار مریم مادر مسیح، شجره‌نامه یوسف شوهر مریم که مردم او را پدر مسیح می‌دانستند را بیان‌ کرده‌اند. هر دو تبارنامه نیاکان عیسی را به داوود پادشاه رسانده و از آنجا آن را به ابراهیم می‌رسانند. انجیل متی از پسر داوود به نام سلیمان آغاز کرده و از پادشاهان اسرائیل گذشته تا به آخرین پادشاه به نام جکونیاه می‌رسد (پس از جکونیاه بنی اسرائیل به تبعید در بابل می‌رود). تبارنامهٔ لوقا طولانی تر از متی بوده و تا آدم ابوالبشر ادامه یافته، افزون بر این نام‌های بیشتری هم میان داوود و عیسی می‌آورد. در لوقا ۳:۲۱ نسب ‌نامهٔ عیسی چنین آمده‌است:
(( یوسف پسرهالی، پسرمتات،پسرلاوی، پسرملکی،پسرینا، پسریوسف، پسرمتاتیا،پسرآموس،پسرناحوم، پسرحسلی،پسرنجی،پسرمات، پسرمتاتیا،پسرشمعی،پسریوسف، پسریهودا، پسریوحنا، پسرریسا، پسرزروبابل،پسرسالتیئیل،پسرنیری،پسرملکی،پسرادی،پسرقوسام،پسرایلمودام،پسرعیر،پسریوسی،پسرایلعازر،پسریوریم،پسرمتات،پسرلاوی، پسرشمعون، پسریهودا، پسریوسف، پسریونان، پسرایلیاقیم،پسرملیا،پسرمینان،پسرمتاتا،پسرناتان،پسرداوود،پسریسی، پسرعوبید، پسربوعز، پسرشلمون، پسرنحشون،پسرعمیناداب، پسرارام، پسرحصرون، پسرفارص، پسریهودا، پسریعقوب، پسراسحق، پسرابراهیم، پسرتارح، پسرناحور، پسرسروج، پسررعو،پسرفالج، پسرعابر، پسرصالح، پسرقینان، پسرارفکشاد، پسرسام، پسرنوح، پسرلمک، پسرمتوشالح، پسرخنوخ، پسریارد، پسرمهللئیلپسرقینان، پسرانوش، پسرشیثپسرآدمبود و آدم پیامبر خدا )) بود.

نویسندگان مسیحی در طول تاریخ نظریه‌های مختلفی جهت آشتی دو تبار نامه پیشنهاد کرده‌اند:
کهن ترین نظریهٔ موجود در منابعی که به دست ما رسیده مربوط به افریکانوس (حدود سال ۲۰۰ میلادی) می‌باشد. در توجیه اینکه چرا متی پدر یوسف را یعقوب قرار داده ولی لوقا آنها را هالی، افریکانوس پیشنهاد می‌دهد که یعقوب و هالی برادرانی از یک مادر ولی دو پدر مختلف بودند. یعقوب ازدواج کرده و صاحب یوسف می‌شود، ولی او فوت می‌کند و طبق رسم آن زمان برادرش با مادر یوسف ازدواج کرده و پدر خوانده (پدر قانونی) یوسف می‌شود. بر اساس این نظریه لوقا شجره‌نامه را از طریق پدر خوانده (پدر قانونی) یوسف ادامه می‌دهد ولی متی از طریق پدر طبیعی او.
بر اساس نظریه دیگری که در دوران مدرن مکرر ذکر می‌شود، بر عکس متی از طریق پدر قانونی شجره نامه را دنبال کرده و لوقا از طرف پدر طبیعی
انیوس (سال ۱۴۹۰ میلادی)، مارتین لوتر، بنگل و برخی از محققین مسیحی پس از آن‌ها این نظر را دنبال کردند که لوقا شجره‌نامه مریم را داده ولی متی شجره نامه یوسف را.
ترتولیان و تعداد کمی محقق مسیحی بعدی بر عکس می‌گویند که لوقا شجره نامه یوسف را داده ولی متی شجره نامه مریم را.
مورخین آکادمیک معاصر عموماً بر این نظر توافق دارند که این شجره نامه‌ها را نمی‌توان با هم آشتی داد و آن‌ها را «ساخت‌های الهیاتی» (theologicalconstructs) در نظر می‌گیرند. به صورت مشخص‌تر، بعضی گفته‌اند که متی می‌خواسته تولد عیسی را به عنوان تولد یک پادشاه مسیح-گونه بیان کند و بخاطر همین اجداد او را از طریق خط سلطنتی دنبال کرده و سلیمان را در آنها قرار داده، ولی لوقا اجداد عیسی را از طریق خط کاهنی دنبال کرده و لیوای را در آنها قرار می‌دهد.
یوسف شوهر مریم در داستان بچگی عیسی ظاهر می‌شود. ولی در ادامه زندگی‌نامه عیسی نامی از او برده نمی‌شود.
کتابهای عهد جدید مانند متی، مرقس، و غلاطیان صحبت از اعضای خانواده عیسی کرده که شامل آنچه ممکن است خواهران و برادران عیسی بوده می‌باشد.