رودخانه آب بهشت آباد اردل

اين رودخانه که از زردکوه بختياری سرچشمه گرفته و در جهت شمال به جنوب در جريان است، شعبه ای از رود كارون است و از 3 كيلومتری باختر شهر اردل می گذرد. ‌اين رود در باختر اردل آب بهشت آباد نام گرفته و به رشته اصلی رودخانه كارون متصل می شود.