كوه ينجه شهركرد

اين كوه با ارتفاع 2765 متر در محدوده شهرستان شه كرد، بخش مركزی، دهستان حومه و در 23 كيلومتری خاور مركز شهرستان شهركرد واقع شده است. جهت كوه شمال باختری - جنوب خاوری بوده و قله آن از نظر جغرافيايی در 51 درجه و 2 دقيقه درازای خاوری و 32 درجه و 20 دقيقه پهنای شمالی قرار دارد.