دنا (زرد کوه بختياری) فارساندنا يا دينار کوهستانی است به وسعت 2200 کيلومتر مربع که در شهرستان های بروجن، سميرم و بويراحمد سردسير قرار دارد. بلند ترين قله آن به نام دينار 4409 متر ارتفاع دارد، در 35 کيلومتری شمال باختری ياسوج واقع است و مسير آن از هفتچشان شروع می شود. كوهنوردان با گذر از باغ كل لک و كمر قارچی پايين و كمر قارچی بالا به صخره های تخت دامنه اين كوه صعود می كنند و بعد از عبور از آن به قله دنا دست می يابند. به غير از مسيرهای كوهنوردی شناسايی شده منطقه كه مورد استفاده و صعود كوهنوردان قرار می گيرد، قلل ديگری نيز در منطقه وجود دارد كه از 2300 تا 4500 متر ارتفاع دارند، اسامی اين قله ها عبارت است از: زردكوه، ‌نيله رود، تخت شاه، زری كوه، كلار، سرسبز، خشک رود كوه،‌ شاه نشين، خاكستری كوه،‌ كميسيان، نهركوه، سفيدون، رباط كوه، ‌زاغه كوه، بونه شاهان، كريور كوه و سبز كوه. به علت وجود كوه های آهكی، غارهايی در منطقه وجود دارد كه چشمه سارهايی نيز از آن ها می جوشند. رودخانه ماربرو، دزکرد و چند رودخانه ديگر از اين نوع از کوهستان دنا سرچشمه می گيرند که همگی جزو ريزابه های کارون به شمار می آيند.