زرک فارسان

اين كوه با ارتفاع 2208 متر در محدوده شهرستان فارسان، بخش شوراب، دهستان ميان كوه موگويی، شمال روستای زرگ و در 100 كيلومتری شمال باختری مركز شهرستان فارسان واقع شده است. جهت اين كوه شمال باختری - جنوب خاوری بوده و قله آن از نظر جغرافيايی در 49 درجه و 40 دقيقه درازای خاوری و 32 درجه و 46 دقيقه پهنای شمالی قرار دارد.