سالدوران فارسان

اين كوه با ارتفاع 3360 متر در محدوده شهرستان فارسان، بخش مركزی، دهستان ميزدج عليا و در 16 كيلومتری باختر مركز شهرستان فارسان واقع شده است. جهت كوه شمال باختری - جنوب خاوری بوده و قله آن از نظر جغرافيايی در 50 درجه و 24 دقيقه درازای خاوری و 32 درجه و 16 دقيقه پهنای شمالی قرار دارد. اين قله از طرف دشت جونقان و با عبور از رودخانه جونقان به طرف تنگ دره و دره كرفس قابل دسترسی است. از قله سالدارون راهی به سمت ده چشمه (پير غار) و نيز راهی به طرف تنگ دركش وركش وجود دارد كه مورد استفاده كوه نوردان قرار می گيرد.