سرخ دوش فارسان

اين كوه با ارتفاع 2710 متر در محدوده شهرستان فارسان، بخش شوراب دهستان دشت زرين و در 28 كيلومتری شمال باختری مركز فارسان واقع شده است. جهت كوه شمال باختری - جنوب خاوری بوده و قله آن از نظر جغرافيايی در 50 درجه و 19 دقيقه درازای خاوری و 32 درجه و 24 دقيقه پهنای شمالی قرار دارد.