مسجد جامع شهرک شهر كرد

روستای شهرک در شش كيلومتری جنوب خاوری فرخشهر و خاور شهركرد در نزديكی خرابه های قديمی شهر سرخ بارز واقع شده است. تاريخ احداث اين مسجد را به زمان ديالمه و خوارزمشاهيان نسبت می دهند. مسجد جامع شهرک نيز مانند ساير بناهای قديمی از گزند روزگار محفوظ نمانده و در حمله مغول خراب شد، اما دوباره و به همت محب علی بيک، سردار نامی نادر شاه بازسازی شد. مسجد جامع شهرک دارای شبستان زمستانی جالبی است و تمام ساختمان آن با آجر مربع و قطور و با نهايت استحكام و استادی احداث شده است. تاريخ اين بنای با ارزش كه بر سنگ لوح بسيار ظريف و مستطيل شكلی نوشته شده، 27 محرم سال 1153 هـ . ق است.