مسجد جامع بروجن (آقا سید ضیاء)

این مسجد در شهر بروجن، 60 كیلومتری مركز استان و در زمین شهرهای قمشه و شهركرد واقع شده است. این بنا كه به دوره قاجاریه تعلق داشته از نظر موقعیت مكانی حدود یک متر از سطح خیابان پایین تر است. بنای این مسجد به صورت یک شبستان است كه در آن به جای استفاده از ستون های سنگی با جرزهای آجری باروكشی از سنگ نمای جدید ساخته شده و سقف آن با طاق های جناغی و گنبد پوشش داده شده است. محراب مسجد در سال های اخیر مورد ترمیم و مرمت قرار گرفته و با كاشی های هفت رنگ و لاجوردی مزین به نقوش اسلیمی و خطوط نستعلیق و نسخ كه در بردارنده آیاتی از قرآن كریم هستند، تزیین شده است. صحن مسجد نیز به صورت یک چهار ضلعی نامنظم كه ضلع بزرگ آن به درازای شبستان بوده و دیواری آن را محصور كرده، ایجاد شده است. در جلو این بنا یک رواق با چهار دهانه طاق جناغی احداث شده و تمام پیشانی بنا و نمای جرزها از حدود 50 سانتی متر بالاتر از كف حیاط با كاشی های هفت رنگ با زمینه لاجوردی و فیروزه ای و كتیبه هایی مشتمل بر قرآن مجید با خط سفید بر روی زمینه لاجوردی مزین شده است. این تزیین پیشانی بنا را تا لب پشت بام به صورت یک باند در بر گرفته و به مرور ایام تكه هایی از آن ها شكسته و فروریخته است.