رنگ= سِگ


قرمز= پالگَنگ (پ، ب خوانده می شود.)

آبی= پولین

سبز= نوگ سِگ

زرد =هانسِگ

سیاه= گُم جانگ

نارنجی= اُلِنجی

قهوه ای= گال سنگ

سفید= هوایتِ( ه خوانده نمی شود)