اين كوه با ارتفاع 2862 متر در محدوده شهرستان فارسان بخش شوراب دهستان شوراب تنگزی و در 36 كيلومتری شمال باختری مركز شهرستان فارسان واقع شده است. جهت كوه شمال باختری - جنوب خاوری بوده و قله آن از نظر جغرافيايی در 50 درجه و 17 دقيقه درازای خاوری و 32 درجه و 31 دقيقه پهنای شمالی قرار دارد.