كين فارسان

اين كوه با ارتفاع 2572 متر در محدوده شهرستان فارسان، بخش شوراب، دهستان ميان كوه موگويی و در 87 كيلومتری شمال باختری مركز شهرستان فارسان واقع شده است. جهت كوه شمال باختری - جنوب خاوری بوده و قله آن از نظر جغرافيايی در 49 درجه و 42 دقيقه درازای خاوری و 32 درجه و 47 دقيقه پهنای شمالی می باشد.