غار آقا سيد عيسی فارسان

اين غار مهم ترين غار منطقه به حساب می آيد که در بيدگل واقع است و از طريق فارسان قابل دسترسی می باشد. اين غار مسير باريک و درازی داشته و در ميان آن درياچه زيبايی وجود دارد. در نزديكی اين غار چشمه ای از داخل زمين می جوشد. غار آقا سيد عيسی نيز مانند پيرغار دارای اهميت مذهبی بوده و مورد احترام اهالی منطقه است.