پيرغارفارسانپيرغار يکی از غارهای آهکی مهمی است كه ده چشمه از آن سرازير شده و به لحاظ مذهبی نيز از اهميت قابل توجهی برخوردار است. اين غار هنوز مورد شناسايی كامل قرار نگرفته و از اين نظر قابل توجه است. اين غار يكی از مهم ترين تفرجگاه های منطقه چهارمحال و بختياری است كه در بخش ميزدج قرار دارد. در اين محل چشمه های آب از داخل سنگ جوشيده و در جريان است. بر روی قسمتی از تپه سنگی در اين منطقه سه سنگ نوشته به زبان فارسی حک شده است كه بر روی آن شرح لشكركشی بختياری ها به فرماندهی سردار اسعد به تهران و نقش آن ها در انقلاب مشروطيت ثبت شده است.