زرد كوه كوهرنگ

اين كوه با ارتفاع 4100 متر در محدوده شهرستان فارسان، بخش شوراب، دهستان شوراب، تنگزی و در 45 كيلومتری شمال باختری مركز شهرستان فارسان واقع شده است. جهت اين كوه شمال خاوری - جنوب باختری بوده و قله آن از نظر جغرافيايی در 50 درجه و 5 دقيقه درازای خاوری و 32 درجه و 21 دقيقه پهنای شمالی قرار دارد. از قلل معروف زردكوه می توان به سی سمی، تورک، گله، سگه، كوره، شنگی، گرد، كمر بی كس، دالانک، ميلی، هفت تنان، چرمی، قيصری، چهل خشت و كندو اشاره کرد. اين رشته كوه که 123 كيلومتر طول و به طور متوسط 20 كيلومتر عرض دارد، از شمال باختری به طرف جنوب خاوری كشيده شده است و بلندترين قله های آن كلونچی به ارتفاع 4225 متر و شاه شهيدان به ارتفاع 4150 متر است. برای صعود به قله كلونچی می توان از طريق چهل گرد، درياچه سد كوهرنگ، دره سبز و گردنه بازفت استفاده کرد. از رشته كوه زردكوه كه بلندترين كوهستان زاگرس محسوب می شود، رودخانه های متعددی سرچشمه می گيرند كه از بين آن ها رودهای آب بازفت، آب كوهرنگ، آب زک، رودخانه لب، آب شرمک، آب تركی، آب دره كل، آب دزداران و آب كوفی را می توان نام برد.