1) کینه و نفرت را مسموم و عفور بخشش همانند پاد زهری است که روح را درمان می کند
۲) طرز فکر خود را عوض , و به خدا توکل کنید.
۳) مردم را به چشم دوست ببینید نه دشمن. زندگی با چنین احساسی , شیرین تر و لذت بخش تر است.
۴) به ضمیر نا هوشیار خود تلقین کنید که از عهده انجام هر کاری بر می آیید.
۵) ایمان بیاورید که زندگی شما سرشار از شادی و امید است.
۶) ترس را از وجودتان برانید و جای آن را با امید و آرزئهای شیرین عوض کنید و تسلیم افکار موهوم و پست نشوید.
۷) هر بلایی که به سرمان می آید , به دست خودمان است. پس در انتخاب اهداف و عملکرد تان دقت بیشتری داشته باشید.
۸) هر انسانی در وجودش عامل شفا بخش هستی نهفته است . هر گونه ترس و اضطراب را از خود برانید تا نیروی هستی هر درد و مرضی را از خود و وجودتان پاک کند.
۹) با تفکر درباره افرینش ,عقده حقارت و احساس خود کم بینی را در خودتان از بین ببرید.
۱۰) انسان بر پایه ایمان خود , هر چه می خواهد به دست می اورد. کافی است به موضوعی خوشایند فکر کنید , دیری نمی گذرد که نتایج آن را خواهید دید.