بيمارستان امام خمینی (ره)
اين بيمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1358باظرفيت 220 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 220 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ اورژانس ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی٬ مسمومیت ٬ سوختگی ٬ ICU
بيمارستان امام علی (ع)
اين بيمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1378 باظرفيت 150 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 150 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ قلب ٬ جراحی قلب ٬ قلب کودکان ٬ ICU ٬ CCU ٬ Post CCU
بيمارستان چهارمین شهید محراب
اين بيمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1367 باظرفيت 200 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 95 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: ارولوژی ٬ نفرولوژی ٬ پیوند اعضا ٬ اورژانس
بيمارستان دکتر بهشی
اين بيمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1337 باظرفيت 100 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 93 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: کودکان ٬ قلب ٬ اورژانس ٬ جراحی قلب ٬ CCU ٬ ICU
بيمارستان دکتر پرندیان
اين بيمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1345باظرفيت 50 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 50 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬کودکان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی
بيمارستان رازی
اين بيمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1355 باظرفيت 90 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 80 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: کودکان ٬ نوزادان ٬ اورژانس ٬ ICU
بيمارستان سجاد
اين بيمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1356باظرفيت 50 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 50 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق وبینی
بيمارستان سینا
اين بيمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1354 باظرفيت 85 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 85 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: عفونی
بيمارستان شهدا
اين بيمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بيمارستاني تامین اجتماعی – درمانی است كه در سال 1361باظرفيت 205 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 202 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ ارولوژ ی٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی
بيمارستان شهید فهمیده
اين بيمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1352 باظرفيت 200 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 213 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ انکولوژی ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ ICU
بيمارستان فارابی
اين بيمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1360 باظرفيت 300 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 187 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: روانپزشکی ٬ نرولوژی ٬ اورژانس
بيمارستان معتضدی
اين بيمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1335 باظرفيت 220 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 190 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: زنان وزایمان ٬ نوزادان
بيمارستان مهدیه
اين بيمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بيمارستاني خیریه – درمانی است كه در سال 1353باظرفيت 100 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 64 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی
بیمارستان امام خمینی (ره)
این بیمارستان در شهرستان اسلام آباد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1314 با ظرفیت تخت ثابت 120 ، تأسیس ، و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، روانپزشکی ، پوست ، قلب ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، Post CCU ، CCU
بیمارستان قدس پاوه
این بیمارستان در شهرستان پاوه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1348 با ظرفیت تخت ثابت 70 ، تأسیس ، و در حال حاضر 54 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس
بیمارستان شهداء
این بیمارستان در شهرستان سر پل ذهاب واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1370 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 40 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان
بیمارستان امام خمینی (ره)
این بیمارستان در شهرستان سنقر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1356 با ظرفیت تخت ثابت 65 ، تأسیس ، و در حال حاضر 65 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان
بیمارستان معاون
این بیمارستان در شهرستان صحنه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1328 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 29 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان
بیمارستان دکتر چمران
این بیمارستان در شهرستان کنگاور واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1351 با ظرفیت تخت ثابت 70 ، تأسیس ، و در حال حاضر 60 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان
بیمارستان الزهرا (س)
این بیمارستان در شهرستان گیلانغرب واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1374 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 18 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان