كردان همان مادها يا شاخه ي بزرگي از مادها هستند كه از نژاد آريا مي باشند ، ولي بعضي نويسندگان درباره ي معني آريا دچار اشتباه شده و آن را سرچشمه از يافث پسر نوح دانسته اند و روي همين لغزش است كه كردها را به يافث و اين تيره ي بزرگ ايراني را از نژاد تازي دانسته اند .
اما در پاسخ به اين نوع طرز نگرش بايد به طور علمي گفت كه : برابر نوشته هاي مربوط به كردوكردشناسي ، پيشينه ي اين گروه از مردم ايران زمين ، به ويژه دسته هايي كه در كرانه هاي كمربندي كوه هاي آرارات زندگي مي كردند ، برابر سنگ نبشته هاي باستاني ، از3100 سال پيش از ميلاد، جلوتر مي رود كه اين گروه از مادها ، از گذشته هاي بسيار دور در آن سامان بوده اند و در آن جا زندگي مي كردند . بنابراين مي توان گفت كه پيشينه ي كردان ازجمله مردم استان كرمانشاه، حداقل1000 سال جلوتر از زمان فرزندان نوح است و نمي توانند با آنان بستگي داشته باشند(1) كردان بزرگترين قوم آريايي ايران زمين مي باشند كه از ديرباز در نواحي كوهستاني و محصور غرب فلات ايران ساكن هستند و به حفظ آداب واخلاق ايراني موفق گرديده اند . چنان چه مختصات نژادي كردان را با آن چه كه درباره ي كيفيات نژادي آرين هاي ايراني گفته شده مقايسه كنيم جز تغييرات مختصري كه بر حسب هوا و مقتضيات طبيعي و طي زمان در رنگ مو و رنگ چشم كردان حاصل شده هيچ گونه اختلافي بين كردان و قبايل آريايي دوره ي مادها و هخامنشيان وجود ندارد . بنابراين اگر از آن چه گفته شد عقيده يا نظريه ي ديگري درباره قوم كرد ابراز شده باشد داراي ارزش علمي و پژوهشي نيست.(2)