آهنگ پیشواز برگرد فرزاد فرزین – ۳۳۱۷۰۴۱

آهنگ پیشواز لحظه ها فرزاد فرزین – ۳۳۱۷۰۴۲

آهنگ پیشواز هدفون فرزاد فرزین – ۳۳۱۷۰۴۳

آهنگ پیشواز قطار فرزاد فرزین – ۳۳۱۷۰۴۴

آهنگ پیشواز با تو می مونم فرزاد فرزین – ۳۳۱۷۰۴۵

آهنگ پیشواز شخصی فرزاد فرزین – ۳۳۱۷۰۴۶

آهنگ پیشواز فکر تو فرزاد فرزین – ۳۳۱۷۰۴۷

آهنگ پیشواز ماه عسل فرزاد فرزین – ۳۳۱۷۰۴۸

آهنگ پیشواز صلح جهانی فرزاد فرزین – ۳۳۱۷۰۴۹

آهنگ پیشواز بی منطق فرزاد فرزین – ۳۳۱۷۰۵۰