شهر آلسلبن در ایالت زاکسن-آنهالت در کشور آلمان واقع شده‌است.