سوالات گروه آزمايشی علوم انسانی سال 1392


دفترچه عمومی
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

دفترچه فرهنگ ومعارف اقليت های دينی و زبان های خارجی غير انگليسی
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

دفترچه اختصاصی
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

دفترچه اختصاصی - اصول و عقايد
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

كليد اولیه آزمون گروه انسانی

فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]