قلعه‌ بهرام‌، خرم‌آباد

درجنوب‌ روستای‌ «جلگه‌ خلج‌« خرم‌آباد در تنگه‌ مسیر رود «كشگان‌«، آثار دژ و حصاری ‌قدیمی‌ باقی‌ مانده‌ است‌. دهانه‌ دره‌ با دیواری‌ از سنگ‌ و ملاط‌ محصور شده‌ و تنها یك‌ در دارد. بالای‌ دره‌ نیز، چند دیوار دیده‌ می‌شود. این‌ قلعه‌ به‌ نام‌ «بهرام‌« مشهور است‌ و موقعیت‌ استثنایی‌ دارد. قلعه‌ بهرام‌ در شمارقلعه‌های‌ مهم‌ دوران‌ باستانی‌ ایران‌ است‌ كه‌ ارزش‌های‌ جهانگردی‌ قابل‌ توجهی‌ دارد.