مقبره‌ فلك‌الدین، خرم‌ آباد

مقبره‌ فلك‌الدین‌ در شمال‌ غربی‌ خرم‌ آباد در داخل‌ گورستان‌ روستای‌ فلك‌الدین‌ قراردارد. این‌ مقبره‌ به‌ فلك‌الدین‌ حسین‌ بن‌ بدرالدین‌ مسعود از اتابكان‌ لر كوچك‌ تعلق‌ دارد و مورد احترام‌ مردم ‌است‌. مردم‌ بومی‌ هر گاه‌ چیزی‌ را گم‌ كنند، به‌ كنار قبر می‌روند و می‌گویند: ای‌ برادر ، فلك‌الدین‌، گمشده‌ مرا بده‌.