فکر کنید در کاینات 100% ماده تاریک و 1 فوتون وجود دارد.
آیا این فوتون در این بی نهایت ماده تاریک از بین میرود؟
اگر از بین میرود چه چیزی جای آنرا میگیرد؟
و اگه باقی بماند به کجا میرود؟
یعنی آنجایی که بوده دوباره به همانجا برمیگردد یا فقط یک خط مستقیم را طی میکند؟
اگه به نقطه اولش برگردد یعنی جهان ما محدوده؟
یا اگر مستقیم رود جهان ما نامحدود؟
و اینجا 1 سوال دیگر پدید میاد که: اگه با سرعت نور بریم زمان به صفر میل میکند ولی این فوتون در این تاریکی چه زمانی را طی میکند؟