آموزش حفاظت سايت null شده از شركت جلسافت در ویبولتین

ابتدا فایل یک فایل .htaccess در روت سایت تان بسازید


حال کد های زیر ا درون آن بزاریدنکته مهم :

فایل .htaccess به صورت مخفی است


سایتهای وایرز نیازی به استفاده از این آموزش ندارند

کد PHP:
<Files .htaccess
order allow,deny 
deny from all 
</Files


#Hostnames 
deny from vbulletin.com # vbulletin Hostname 
deny from vbulletin.org # vbulletin Hostname 
deny from vbulletin.net # vbulletin Hostname 
deny from jelsoft.info # Jelsoft Hostname 
deny from jelsoft.com # Jelsoft Hostname 
deny from jelsoft.net # Jelsoft Hostname 
deny from jelsoft.org # Jelsoft Hostname 
deny from piratereports.com # Piratereports Hostname 
deny from piratereports.net # Piratereports Hostname 
deny from piratereports.org # Piratereports Hostname 
deny from piratereports.info # Piratereports Hostname 
deny from mailgate.piratereports.com # Hostname in conjunction with 81.134.2.134 #Jelsoft IP# 


#Hostnames 
deny from ibforums.com 
deny from invisionpower
.com 
deny from community
.invisionpower.com 
deny from ipslink
.com 
deny from ips
-spam-service.com 
deny from ipshosting
.net 


#IPs 
deny from 70.33.186.224/30 
deny from 70.33.186.228
/30 
deny from 208.67.212.0
/22 


#IPs 
deny from 81.134.2.134 # Jelsoft IP #
deny from 68.178.254.168 # Piratereports.com Website IP 
deny from 64.202.189.170 # Piratereports.org and .net Website IP 
deny from 209.62.16.128/27 # Jelsoft Website IP Range 


<Limit GET POST
order deny,allow 
deny from all 
allow from all 
</Limit
منبع : سایت AntiChat.Ru