به گزارش دنیای خودرو،محمد باقر‌ شعشعانی ،‌ معاون‌ تولید‌ سواری‌ ایران‌ خودرو‌ در‌گفت‌ و‌ گوی‌ کوتاهی‌ با‌ ایران جیب وضعیت‌ تولید‌ سواری‌ و‌ محصولات جدید‌ این‌ حوزه‌ را‌ در‌ میان‌ گذاشت.‌ حاصل‌ این‌ گفت‌و‌گو‌ در‌پی‌ می‌آید.

روند تولید

شعشعانی‌ روند‌ تولید‌ سواری‌ در‌ ایران‌ خودرو‌ از‌ اول‌ امسال‌ را‌ فزاینده‌ عنوان‌ کرده‌ و‌ ثبات‌ تولید‌ را‌ یک‌ رویداد‌ مهم‌ در‌ این‌ خصوص‌ می‌داند‌ که‌ موجب‌ دلگرمی‌ همه‌ دست‌ اندرکاران‌ از‌ جمله‌ سازندگان‌ قطعات‌ زنجیره‌ تامین‌ شده‌ است .‌ وی‌ امیدوار‌ است‌ این‌ روند‌ ادامه‌ یافته‌ و‌ مطابق‌ برنامه‌ تولید‌ ۶۰۰‌ هزار‌ دستگاه‌ تا‌ پایان‌ سال به‌ پیش‌ برود.‌ میانگین تولید روزانه معاون‌ تولید‌ سواری‌ میانگین‌ تولید‌ روزانه‌ سواری‌ در‌ ایران‌ خودرو‌ را‌ بین‌ ۲۲۰۰‌ تا‌ ۲۳۰۰‌ دستگاه‌ عنوان‌ کرده‌ و‌ می‌افزاید:‌در‌ بهار‌ امسال‌ ۱۲۰ هزار‌ و‌ ۱۲‌ دستگاه‌ تولید‌ شده‌ که‌ نشان‌ دهنده‌ رشد‌ سه‌ برابری‌ نسبت‌ به‌ عدد‌ تولید‌ سال‌ گذشته‌ در‌ همین‌ دوره‌ است . او‌ در‌ خصوص‌ وضعیت‌ تولید‌ در‌ ماه‌های‌ مختلف‌ سال‌ می‌گوید:‌ در‌ ۱۰‌ سال‌ گذشته ،‌همواره‌ تولید‌ در‌ شش‌ ماهه‌ دوم‌ بیش‌تر‌ از‌ نیمه‌ اول‌ بوده‌ است.‌ این‌ مقام‌ مسئول می‌افزاید :‌ تولید‌ بهار‌ امسال‌ نسبت‌ به‌ سال‌ ۹۱‌ هم‌ که‌ ۱۱۹‌ هزار‌ و‌ ۷۰۰‌ دستگاه‌ بود ،‌ بیش‌تر‌ است.‌

عوامل فزاینده تولید

معاون‌ تولید‌ سواری‌ ایران‌خودرو‌ تعامل‌ رو‌ به‌ جلو‌ در‌ کل‌ جامعه‌ و‌ تعامل‌ بهتر‌ در‌ مجموعه‌ ایران‌ خودرو‌ را‌ که‌ با‌ تغییرات‌ مدیریتی‌ در‌ سال‌ گذشته‌ اتفاق‌ افتاد ،‌ از‌ جمله‌ زمینه‌هایی‌ می‌داند‌ که‌ رشد‌ تولید‌ را‌ در‌ سال‌ جاری‌ به‌ دنبال‌ آورده‌ است . او‌ می‌افزاید:‌روی‌ کار‌آمدن‌ مدیریت‌ جدید‌ در‌ ساپکو‌ در‌ کنار‌ هماهنگی‌ تیم‌ مدیریت‌ ارشد‌ و‌ مدیریت‌ میانی ،‌ به‌ ویژه‌ بهبود‌ تعامل‌ بین‌الیه‌های‌ مختلف‌ مدیریتی‌ نیز‌ در‌ بهبود‌ تولید‌ نقش‌ موثری‌ دارد . شعشعانی‌ در‌ خصوص‌ جلسات‌ تولید‌ می‌گوید:‌ علاوه بر‌ جلسه‌ روزانه‌ در‌ ساپکو‌ برای‌ تامین‌ قطعات ،‌ در‌ معاونت‌ سواری‌ سازی‌ و‌ با‌ قائم‌ مقام‌ تولید‌ نیز‌ جلساتی‌ برگزار‌ می‌شود‌ که‌ همه‌ آن‌ها‌ در‌ جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ تولید‌ است.

تولید ۲۰۶

بعد‌ از‌ دو‌ سال‌ توقف‌ و‌ کاهش‌ شدید ۲۰۶‌ بار‌ دیگر‌ جای‌ خود‌ را‌ در‌ سبد‌ تولیدات‌ ایران‌ خودرو‌ باز‌ می‌کند .‌ معاون‌ تولید‌ سواری‌ در‌ این‌ باره‌ می‌گوید :‌ از‌ آن‌ جا‌ که‌ این‌ محصول‌ بیش‌ترین‌ سی‌کی‌دی‌ را‌ داشت ،‌ بیش‌ترین‌ صدمه‌ را‌ در‌ اثر‌ تحریم‌ها‌ تحمل‌ کرد،‌اما‌ با‌ ساخت‌ داخل‌ آن‌ روند‌ تولید‌ ۲۰۶‌ نیز‌ امسال‌ بهبود‌ یافت .‌ وی‌ با‌ اشاره‌ به‌ محبوبیت‌ ۲۰۶‌ در‌ بازار‌ ایران ،‌ می‌گوید:‌ تولید‌ روزانه‌ این‌ خودرو‌ در‌ حال‌ حاضر‌ ۴۰۰‌ تا‌ ۴۵۰‌ دستگاه‌ است‌ که‌ رشد‌ خیلی‌ خوبی‌ را‌ نسبت‌ به‌ سال‌ قبل‌ و‌ سال‌ ما‌ قبل‌ از‌ آن‌ نشان‌ می‌دهد. شعشعانی‌ می‌افزاید:‌ در‌حال‌ حاضر‌ تیپ‌ ۵‌ و‌ وی‌۸‌ در‌مدل‌های‌ اس‌دی‌ و‌ هاچ‌بک‌ تولید‌ می‌شود.‌ مدل‌ تیپ ۲ و گیربگس‌ اتوماتیک‌ هنوز‌ برنگشته‌ و‌ در‌ واحدهای‌ مختلف‌ گروه‌صنعتی‌ ایران‌خودرو‌ مانند‌ معاونت‌ طراحی‌ و‌ توسعه‌ محصول‌ و‌ پلتفرم و‌ ساپکو‌ فعالیت‌های‌ لازم برای‌ تامین‌ گیربکس‌ اتوماتیک‌ جریان‌ دارد و بزودی تولید آن آغاز میشود .

سالن های تولیدی

شعشعانی‌ در‌مورد‌ سالن‌های‌ مختلف‌ تولیدی‌ زیر مجموعه‌ معاونت‌ تولید‌ سواری ،‌ می‌گوید:‌سالن‌های‌ پرس‌ شمالی‌ و‌ جنوبی ،‌ بدنه‌سازی‌ چهار‌ و‌ شش‌ که‌ ۴۰۵‌ و‌ پارس‌ را‌ تولید‌ می‌کند،‌بدنه‌ پنج‌ که ۲۰۶‌ را‌ تولید‌ می‌کند‌ و‌ سالن‌ شاتل‌ که‌ سمند‌ و‌ رانا‌ را‌ تولید‌ می‌کند ،‌ همگی‌ زیر مجموعه‌ این‌ معاونت‌ هستند . وی‌ می‌گوید :‌ علاوه بر‌ این‌ ها‌ سالن‌ های‌ رنگ‌ یک‌ و‌ دو ،‌ مونتاژ‌ یک،‌ دو‌ و‌ چهار‌ و‌ تکمیل‌ کاری‌ یک ،‌ دو‌ و‌ چهار‌ را‌ نیز‌ باید‌ اضافه‌ کرد.‌سالن‌ بدنه‌ چهار‌ و‌ شش‌ قالب روآ‌ را‌ تولید‌ می‌کرد ،‌ اما‌ سالن‌ چهار‌ در‌ دو‌ سال‌ اخیر‌ ۴۰۵‌ و‌ پارس‌ را‌ تولید‌ می‌کند.

سخن آخر

در‌ پایان‌ معاون‌ تولید‌ سواری‌ ایران‌ خودرو‌ با‌ اشاره‌ به‌ اهمیت‌ صنعت‌ خودروسازی‌ تاکید‌ می‌کند :‌ اگر‌ صنعت‌ خودرو‌ به‌ عنوان‌ یک‌ صنعت‌ مادر‌ رو به‌ جلو‌ حرکت‌ کند،‌رشد‌ بسیاری‌ از‌ صنایع‌ دیگر‌ را‌ در‌ پی‌ دارد‌ و‌ در‌ نهایت‌ موجب‌ رشد‌ و‌ شکوفایی‌ کل‌ صنعت‌ و‌ اقتصاد‌ می‌شود.


فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]