غول Isopods:این یک عکس تخیلی نیست! این نوع که بیشتر سخت پوست حساب میشوند بسیار وحشتناک و بزرگ هستند. هرچند در آب زندگی می کنند ولی باز هم در اطراف آنها امنیت ندارید.