آموزش کادر بندی هک سیستم عامل و مرورگر در ویبولتین


درود
برای کادر بندی به صورت زیر عمل کنید :
ادمین سی پی --- پلاگین & محصولات --- مدیریت پلاگین --- سپس
Put OS/Browser in Postbit را پیدا کرده و ویرایش کنید
و کد های ان را با زیر عوض نمائید :
کد:
$template_hook['postbit_userinfo_right_after_posts'] .= '<div class="post_field"><dt>سیستم عامل و مرورگر </dt> <dd>'; global $vbulletin;if($vbulletin->options['osb_offon']){ if($vbulletin->options['osb_center']) { switch($vbulletin->options['osb_location']) { case 1: $template_hook['postbit_userinfo_left'] .= '<div id="osbcontent">'; break; case 2: $template_hook['postbit_userinfo_right_after_posts'] .= '<div id="osbcontent">'; break; case 3: $template_hook['postbit_userinfo_right'] .= '<div id="osbcontent">'; break; case 4: $template_hook['postbit_messagearea_start'] .= '<div id="osbcontent">'; break; } } switch($vbulletin->options['osb_location']) { case 1: $template_hook['postbit_userinfo_left'] .= '<dl><dd>'; break; case 2: $template_hook['postbit_userinfo_right_after_posts'] .= '<dd>'; break; case 3: $template_hook['postbit_userinfo_right'] .= '<dl><dd>'; }
if($vbulletin->options['osb_sprites']) { if($vbulletin->options['osb_system'] && $post['osb_system'] && is_member_of($vbulletin->userinfo, explode(',',$vbulletin->options['osb_system_noview']))) { if($vbulletin->options['osb_hide']) { $post['osb_system'] = ''; } switch($vbulletin->options['osb_location']) { case 1: $template_hook['postbit_userinfo_left'] .= '<img class="' . $post['osb_sysicon'] . '" src="clear.gif" alt="' . $post['osb_system'] . '" /> '; break; case 2: $template_hook['postbit_userinfo_right_after_posts'] .= '<img class="' . $post['osb_sysicon'] . '" src="clear.gif" alt="' . $post['osb_system'] . '" /> '; break; case 3: $template_hook['postbit_userinfo_right'] .= '<img class="' . $post['osb_sysicon'] . '" src="clear.gif" alt="' . $post['osb_system'] . '" /> '; break; case 4: $template_hook['postbit_messagearea_start'] .= '<img class="' . $post['osb_sysicon'] . '" src="clear.gif" alt="' . $post['osb_system'] . '" /> '; break; case 5: $template_hook['postbit_controls'] .= '<img class="' . $post['osb_sysicon'] . '" src="clear.gif" alt="' . $post['osb_system'] . '" /> '; case 6: $template_hook['osb_display'] .= '<img class="' . $post['osb_sysicon'] . '" src="clear.gif" alt="' . $post['osb_system'] . '" /> '; } } if($vbulletin->options['osb_browser'] && $post['osb_browser'] && is_member_of($vbulletin->userinfo, explode(',',$vbulletin->options['osb_browser_noview']))) { if($vbulletin->options['osb_hide']) { $post['osb_browser'] = ''; } switch($vbulletin->options['osb_location']) { case 1: $template_hook['postbit_userinfo_left'] .= '<img class="' . $post['osb_icon'] . '" src="clear.gif" alt="' . $post['osb_browser'] . '" />'; break; case 2: $template_hook['postbit_userinfo_right_after_posts'] .= '<img class="' . $post['osb_icon'] . '" src="clear.gif" alt="' . $post['osb_browser'] . '" />'; break; case 3: $template_hook['postbit_userinfo_right'] .= '<img class="' . $post['osb_icon'] . '" src="clear.gif" alt="' . $post['osb_browser'] . '" />'; break; case 4: $template_hook['postbit_messagearea_start'] .= '<img class="' . $post['osb_icon'] . '" src="clear.gif" alt="' . $post['osb_browser'] . '" />'; break; case 5: $template_hook['postbit_controls'] .= '<img class="' . $post['osb_icon'] . '" src="clear.gif" alt="' . $post['osb_browser'] . '" />'; case 6: $template_hook['osb_display'] .= '<img class="' . $post['osb_icon'] . '" src="clear.gif" alt="' . $post['osb_browser'] . '" />'; } } }else{ if($vbulletin->options['osb_system'] && $post['osb_system'] && !is_member_of($vbulletin->userinfo, explode(',',$vbulletin->options['osb_system_noview']))) { switch($vbulletin->options['osb_location']) { case 1: $template_hook['postbit_userinfo_left'] .= '<img src="http://www.wikivb.ir/images/osbrowsericons/icon_' . $post['osb_sysicon'] . '.png" alt="User Info Left" /> '; break; case 2: $template_hook['postbit_userinfo_right_after_posts'] .= '<img src="http://www.wikivb.ir/images/osbrowsericons/icon_' . $post['osb_sysicon'] . '.png" alt="User Info Right After Posts" /> '; break; case 3: $template_hook['postbit_userinfo_right'] .= '<img src="http://www.wikivb.ir/images/osbrowsericons/icon_' . $post['osb_sysicon'] . '.png" alt="User Info Right" /> '; break; case 4: $template_hook['postbit_messagearea_start'] .= '<img src="http://www.wikivb.ir/images/osbrowsericons/icon_' . $post['osb_sysicon'] . '.png" alt="Message Area Start" /> '; break; case 5: $template_hook['postbit_controls'] .= '<img src="http://www.wikivb.ir/images/osbrowsericons/icon_' . $post['osb_sysicon'] . '.png" alt="Postbit Controls" /> '; case 6: $template_hook['osb_display'] .= '<img src="http://www.wikivb.ir/images/osbrowsericons/icon_' . $post['osb_sysicon'] . '.png" alt="Postbit Controls" /> '; } } if($vbulletin->options['osb_browser'] && $post['osb_browser'] && !is_member_of($vbulletin->userinfo, explode(',',$vbulletin->options['osb_browser_noview']))) { switch($vbulletin->options['osb_location']) { case 1: $template_hook['postbit_userinfo_left'] .= '<img src="http://www.wikivb.ir/images/osbrowsericons/icon_' . $post['osb_icon'] . '.png" alt="' . $post['osb_browser'] . '" />'; break; case 2: $template_hook['postbit_userinfo_right_after_posts'] .= '<img src="http://www.wikivb.ir/images/osbrowsericons/icon_' . $post['osb_icon'] . '.png" alt="' . $post['osb_browser'] . '" />'; break; case 3: $template_hook['postbit_userinfo_right'] .= '<img src="http://www.wikivb.ir/images/osbrowsericons/icon_' . $post['osb_icon'] . '.png" alt="' . $post['osb_browser'] . '" />'; break; case 4: $template_hook['postbit_messagearea_start'] .= '<img src="http://www.wikivb.ir/images/osbrowsericons/icon_' . $post['osb_icon'] . '.png" alt="' . $post['osb_browser'] . '" />'; break; case 5: $template_hook['postbit_controls'] .= '<img src="http://www.wikivb.ir/images/osbrowsericons/icon_' . $post['osb_icon'] . '.png" alt="' . $post['osb_browser'] . '" />'; case 6: $template_hook['osb_display'] .= '<img src="http://www.wikivb.ir/images/osbrowsericons/icon_' . $post['osb_icon'] . '.png" alt="' . $post['osb_browser'] . '" />'; } } } switch($vbulletin->options['osb_location']) { case 1: $template_hook['postbit_userinfo_left'] .= '</dd></dl>'; break; case 2: $template_hook['postbit_userinfo_right_after_posts'] .= '</dd>'; break; case 3: $template_hook['postbit_userinfo_right'] .= '</dd></dl>'; } if($vbulletin->options['osb_center']) { switch($vbulletin->options['osb_location']) { case 1: $template_hook['postbit_userinfo_left'] .= '</div>'; break; case 2: $template_hook['postbit_userinfo_right_after_posts'] .= '</div>'; break; case 3: $template_hook['postbit_userinfo_right'] .= '</div>'; break; case 4: $template_hook['postbit_messagearea_start'] .= '</div>'; break; } }}
پ.ن :
اگر کلاس کادر بندی شما post_field نیست در کد های بالا به جای ان کلاس کادر بندی خود را قرار دهید

نمونه کادر بندی شده :موفق باشید
منبع : فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]