برترین ها: برایان دتمر (Brian Dettmer) هنرمندی است اهل نیویورک که لقب "جراح کتاب" بخود گرفته است. او از ابزار جراحی (انواع چاقو و قیچی کالبد شکافی) برای تشریح و کنده کاری کتاب های قدیمی برای ساخت مجسمه های زیبا و ظریف بهره می گیرد. دتمر برای آثار خود از انواع کتاب و نقشه های کهنه استفاده می کند.